Generalforsamling

Vesteregnens Husflid Det er her det foregår!

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00 på Bredebro Skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Årsberetninger:

    a. Formandens beretning

    b. Kursuslederens beretning

6. Årsregnskaber:

    a. Foreningens regnskab

    b. Kursuslederens regnskab

7. Fastsættelse af medlemskontingenter

8. Indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen: På valg efter tur er: Gunnar Landergren, Børge Lauridsen og Ilse Christensen

10 Valg af suppleant: På valg er Ingrid Hansen og Anne Jensen

11. Valg af revisor: På valg efter tur er Anne Jensen

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før!

Foreningen er vært ved det efterfølgende kaffebord!

Bestyrelsen den 09. marts 2018