Indkaldelse til generalforsamling

Vesteregnens Husflid indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.00 på Bredebro Filialskole, Trælborgvej 1 , 6261 Bredebro

Dagsorden:

1.  Velkomst

2.  Valg af dirigent.

3.  Valg af referent.

4.  Valg af stemmetællere.

5.  Årsberetninger:

     A. Formandens beretning

     B. Kursuslederens beretning.

6.  Årsregnskaber:

     A. Foreningens regnskab.

     B. Kursuslederens regnskab.

7.  Fastsættelse af kontingent.

8.  Indkomne forslag.

9.  Valg til bestyrelse: På valg efter tur er Anna Maria Hansen, Marianne Vinning

10 Valg af suppleant: På valg efter tur er Ingrid Hansen.

11. Valg af revisor: På valg efter tur, Annelise Nissen 

12. Valg af revisorsuppleant: På valg efter tur Bjarne Sørensen

13. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen!

Foreningen er vært ved efterfølgende kaffebord!

Bestyrelsen den 2. marts 2023

 

 

 Vesteregnens Husflid
Vestervang 21
6261 Bredebro

Telefon: 74711956

Mail: vesteregnenshusflid@gmail.com


Medlem af Fora