Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 på Bredebro Skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Årsberetninger:

    a. Formandens beretning

    b. Kursuslederens beretning

6. Årsregnskaber:

    a. Foreningens regnskab

    b. Kursuslederens regnskab

7. Fastsættelse af medlemskontingenter

8. Indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen: På valg efter tur er: Anna Maria Hansen og Marianne Vinning

10 Valg af suppleant: På valg er Ingrid Hansen og Anna Jensen

11. Valg af revisor: På valg efter tur er Anna Lise Nissen

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før!

Foreningen er vært ved det efterfølgende kaffebord!

Bestyrelsen den 20. april 2017

KONTAKT


Vesteregnens Husflid
Vestervang 21
6261 Bredebro

Telefon: 74711956

Mail: vesteregnenshusflid@gmail.com

Medlem af Fora