Vedtægter

Vedtægterne for Vesteregnens Husflid vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 15. marts 2015, efter at Vesteregnens Husflidsforening og Bredebro og Omegns Husflidsforening blev sammenlagt til Vesteregnens Husflid.

Vedtægter for Vesteregnens Husflid!

 

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vesteregnens Husflid  med hjemsted i Tønder  kommune.

 

 • 2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af FORA.

 

 • 3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare

og videregive husflidens kulturelle værdier.

 

 • 4 Virksomhed

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og

kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

 

 • 5 Medlemmer

Alle kan bliver medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

 • 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær

og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af

dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden,

skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
 2. Ansætte og afskedige en skoleleder.
 3. Udarbejde budget og regnskab.
 4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.

 

 • 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar / maj måned. Indvarsling sker ved skriftlig

meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være bestyrelsen i hænde senest l uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab/regnskaber for forenings- og kursusvirksomheden.
 4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er  2 medlemmer på valg i lige år og                   3 medlemmerne på valg i ulige år.

Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder l. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er l år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges l hvert år. Revisorsuppleanten

vælges for l år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/3 af medlemmerne skriftligt

forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær

generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

 • 9 Skoleleder

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for

bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af

kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

 • 10 Regnskab

Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden, dog skal det klart af regnskabet fremgå at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler. Alternativt kan kassereren fører foreningens regnskab og være ansvarlig for dens midler. Skolelederen fører regnskab for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskaberne revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem

 

 • 11 Deltagerindflydelse

Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen

som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år

ad gangen.

 

 • 12 Lovændring

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig

udsendt dagsorden. Lovene skal være i overensstemmelse med FORA vedtægter.

 

 • 13 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt

på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de

fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt

overskydende midler m.v. skal FORA orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første

generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

 • 14 Anvendelse af foreningens ejendom

Bestyrelsen fordeler eventuelle midler lokalt.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 5 . marts 2015 med ikrafttrædelse den 05. marts 2015

Lovene er den 18.03.2015 sendt til FORA og  den kommunale forvaltning.

KONTAKT


Vesteregnens Husflid
Vestervang 21
6261 Bredebro

Telefon: 74711956

Mail: vesteregnenshusflid@gmail.com


Medlem af Fora